ANBI:

Inleiding 
 
De Evangelische gemeente “De Levensbron” te Zevenhuizen is een kerkgenootschap in de zin van artikel 2:2 van het Burgerlijk Wetboek en is sinds 2008; ANBI gecertificeerd door de belastingdienst.  
 
De Evangelische gemeente “De Levensbron” is aangesloten bij een organisatie, die in Nederland bekend is onder de naam “Ministers Fellowship Global Nederland (M.F.G NL)”.  
 
A. Algemene gegevens  
 
Naam ANBI:                   EVANGELISCHE GEMEENTE DE LEVENSBRON  
Tel. nr. facultatief:          0594 – 697822  
RSIN/Fiscaal nummer:  809633760  
K.v.K dossiernr:             01165599  
Website adres:              www.delevensbron.net 
E-mail:                            info@delevensbron.net 
Adres:                             Oudestreek 11  
Postcode:                       9354 AC  
Plaats:                             Zevenhuizen (Gn)  
Postadres:                      Tolberterstraat 12a
Postcode:                       9351 BG
Plaats:                             Leek  
 
B. Samenstelling bestuur.  
 
Het bestuur van de gemeente bestaat uit tenminste drie leden, oudsten genoemd, waaronder een voorganger. Op dit moment telt het bestuur vier oudsten, aangevuld met drie diakenen.  
 
Het bestuur heeft een penningmeester aangesteld, die samen met het bestuur verantwoordelijk is voor het beheer van de financiele middelen.  
 
C. Doelstelling/visie. 
 
Zoals ook statutair is vastgelegd, stelt de gemeente zich het volgende ten doel:  
 
     *   als lichaam te functioneren met Jezus Christus als hoofd van de gemeente;  
 
     *   de gemeenteleden toe te rusten tot dienstbetoon en tot opbouw van het lichaam van Christus;  
 
     *   zich mede in te zetten tot het bereiken van de gehele mensheid met het Evangelie van Jezus Christus. 
 
Deze doelstellingen zijn verder uitgewerkt in het handboek van de gemeente, zoals in de statuten is vastgelegd onder Artikel 2 lid 2d. 
 
Zoals ook statutair is vastgelegd, tracht de gemeente deze doelen te bereiken op de volgende wijze:  
 
     *   door te functioneren met een voorganger die een duidelijke doelgerichte visie voor de gemeente heeft, die tezamen met het oudstenteam op een toerustende manier leiding geeft; hierin kunnen ze worden ondersteund door diakenen;  
 
     *   het realiseren van een duidelijke structuur en taakverdeling van leidinggevenden en medewerkers;  
 
     *   het houden van samenkomsten;  
 
     *   het streven naar de gaven van de Heilige Geest en daaraan gekoppelde “gavengerichte taakvervulling”;  
 
     *   het geven van bijbelstudies en ander onderricht;  
 
     *   het houden van huiskringen;  
 
     *   het verlenen van pastorale zorg;  
 
     *   het aanmoedigen van gemeenteleden tot liefdebetoon ten opzichte van elkaar, zodat mede hierdoor ieder gemeentelid kan groeien in zijn geloofsleven en relatie met God en met elkaar;  
 
     *   het uitdragen van het Evangelie door effectieve evangelisatie en zending;  
 
     *   alle andere passende middelen die tot het bereiken van gemelde doelstellingen dienstig kunnen zijn. 
 
D. Hoofdlijnen van ons beleidsplan. 
 
We willen als Evangelische gemeente “De Levensbron” de komende jaren onze doelstelling verder verwezenlijken. Daarbij is onze visie “Leven vinden, Leven ontvangen en Leven doorgeven” leidend. De Evangelische gemeente “De Levensbron” is een plek waar levens worden veranderd door Gods aanwezigheid. We zullen de bestaande activiteiten verder intensiveren en/of andere activiteiten op starten die de visie en doelstelling van de De Evangelische gemeente “De Levensbron” zullen verwezenlijken. 
 
E. Beloningsbeleid. 
 
Momenteel zijn ongeveer 150 vrijwilligers actief betrokken bij het uitvoeren van allerlei taken, varierend van crechemedewerker tot kringleider of parkeerwacht. Om de kwaliteit en continuiteit te kunnen waarborgen is voor de meeste taken een geregistreerd lidmaatschap vereist. 
 
Voor de geleverde prestaties wordt geen vergoeding in welke vorm dan ook gegeven. In uitzonderingsgevallen is het mogelijk om gemaakte kosten (o.a reiskosten) te declareren of kan er een vrijwilligersvergoeding worden verstrekt.  
 
Het beloningsbeleid voor personen die wel in loondienst van de Evangelische gemeente “De Levensbron” functioneren is gematigd, en afgestemd op functie, opleiding en ervaring. Als “bedrijf” is de Evangelische gemeente “De Levensbron” ingedeeld in risicogroep 35, Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen. 
 
Omdat er (juridisch) geen sprake is van een gezagsverhouding tussen de Evangelische gemeente “De Levensbron” (werkgever) en de voorganger (werknemer), is er sprake van een pseudo werkgever-werknemers relatie en is hierbij de “optingin-regeling” van toepassing.  
In geval dat er wel sprake is van een gezagsverhouding, is een regulier arbeidscontract van toepassing. Geen van de bestuursleden ontvangen voor het uitoefenen van hun bestuursfunctie een vergoeding dan wel andere beloning van de Evangelische gemeente “De Levensbron”.  
Bestuurders die naast hun bestuursfunctie ook nog uitvoerende werkzaamheden verrichten kunnen hiervoor wel worden beloond. 
 
F. Verslag Activiteiten. 
 
Het bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.  
 
We hebben elke zondag dienst om 10:00 uur en hebben bijna dagelijks activiteiten vanuit de kerk. We hebben de volgende hoofdtaken:  
 
 
 
     *  Erediensten  
 
De erediensten op zondagmorgen zijn inspirerende samenkomsten gecentreerd rondom de boodschap vanuit Gods Woord. Prediking en aanbidding door zang en muziek zijn hierin essentieel. Na de eredienst is er altijd ruimte voor gebed, nazorg en kunnen de mensen elkaar ontmoeten en napraten onder het genot van een kopje koffie/thee. 
 
      *  Kinderwerk 
      *  Jeugdwerk 
      *  Tienerwerk 
      *  Inloopochtenden 
      *  Bijbelstudieavonden 
      *  Gebedsdiensten 
      *  Kringen 
      *  Evangelisatie (waaronder StreetChurch en het organiseren van speciale evenementen) 
 
G. Voorgenomen bestedingen. 
 
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuiteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.  
 
In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.  
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.  
 
 
 
Toelichting: 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. De meeste inkomsten van de Evangelische gemeente “De Levensbron” komen voort uit periodieke giften, bijdragen en collecten van haar leden en belangstellenden. Het lijdt geen twijfel dat er ook veel onderhoud nodig is aan het pand. Dit vind je terug onder de post “BOUW-PROJECTEN”. 
 
Duidelijk is tevens dat evangelisatie van groot belang is voor de Evangelische gemeente “De Levensbron”. Dit vind je terug in de post “ZENDING”.  
 
Afzonderlijk Kasbeheer 
 
Sommige afdelingen /commissies beheren gedurende het boekjaar een eigen kas. Per kwartaal wordt hiervan bij de penningmeester verslag gedaan. Het totaal resultaat wordt opgenomen in de “winst-verliesrekening” van de Evangelische gemeente “De Levensbron” en staat vermeld onder de post “AFZONDERLIJK KASBEHEER” .

       DONEREN                          

Doneren kan op 2 manieren: 

 Met of zonder lijfrenteschenking, verderop deze pagina wordt verder ingegaan op lijfrenteschenking.  

 

Wilt u De Levensbron financieel steunen dan kunt gebruik maken van het IBAN rekeningnummer:  

 

NL60RABO0335179177 t.n.v. Evangelische Gemeente De Levensbron  

 

Financieel voordeel bij lijfrenteschenking.  

 

Door een wetswijziging is het vanaf januari 2014 mogelijk om een lijfrenteschenking*) onderling af te spreken met de Levensbron zonder tussenkomst van een notaris. 

 Tot nu toe was uw gift misschien maar gedeeltelijk aftrekbaar voor de belasting; het voordeel van een lijfrenteschenking is dat uw gift nu volledig aftrekbaar is. 

 Hierdoor ontvangt u, afhankelijk van uw inkomen, 33 tot 52 % van het gedoneerde bedrag terug. 

 

 U kunt nu heel eenvoudig een lijfrenteschenking doen, zonder dat u daarvoor naar een notaris hoeft. Vult u hiervoor het lijfrenteschenkingsformulier in. Dit formulier is hier te downloaden, of te verkrijgen op het kantoor van de levensbron. 

 Na invullen en ondertekening ontvangt u bij inleveren, het formulier door ons ondertekend weer terug voor uw eigen administratie. De Levensbron zal een kopie hiervan voor eigen administratie discreet bewaren.  

 

*) Een lijfrenteschenking is belastingtechnisch een “periodieke gift” die gedaan wordt op basis van een overeenkomst. Hierbij wordt overeengekomen om gedurende een periode van minimaal 5 jaar, per jaar een vastgesteld bedrag, al dan niet in termijnen, aan de Levensbron te schenken. Denk hierbij o.a. aan tienden, eerstelingen of een algemene gift.  

 

Bedingen:  

 

De periodieke uitkering eindigt: 

  1. bij overlijden.
  2. bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.
  3. bij faillissement van de begiftigde.
  4. ingeval de begiftigde de A.N.B.I. status verliest. 

 

Giften dit jaar reeds overgemaakt kunnen alsnog in de overeenkomst worden meegenomen. 

 

 Mocht u nog vragen hebben over lijfrenteschenkingen, neem dan gerust contact op met: fin@delevensbron.net 

 

 

Oudestreek 11, 9354 AC Zevenhuizen. 
 
Privacyverklaring 

 
Persoonsgegevens 
In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe De Levensbron omgaat met de verzameling, verwerking en opslag van persoonsgegevens waaronder beeldopnamen tijdens onder punt 6 genoemde diensten. Voor leden van de Levensbron betreft dat de door u verstrekte persoonsgegevens, waarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend conform art. 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, alsmede beeldopnamen tijdens onder punt 6 genoemde diensten, verzamelt, verwerkt en opslaat.  
 
Onder persoonsgegevens verstaan wij alle gegevens die specifiek herleidbaar zijn tot een persoon oftewel gegevens op basis waarvan een persoon geïdentificeerd kan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw naam, maar het kan ook gaan om een beeldopname waarop u herkenbaar bent.  
 
De verzameling, verwerking en opslag van uw gegevens vindt plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming waaraan wij gebonden zijn volgens de Nederlandse wet en de Europese Unie.  
 
Welke gegevens worden van u verzameld: 
Van (vaste) gasten worden geen gegevens verzameld anders dan door u zelf afgegeven. 
Van leden worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt: Naam, Geboortedatum, Adres, Telefoonnummer(s), Bankrekeningnummer(s), Beeldopnamen, Huwelijksdatum, Doopdatum, Taken die u in de gemeente vervult en Activiteiten waaraan u in de gemeente deel neemt, alsmede en indien van toepassing door u verstrekte gegevens van uw minderjarige kind(eren) voor de crèche, Go Kidz of tienergroep.  
 
Met welk doel worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt? 
De Levensbron verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:  
1. Voor het maken en bijhouden van een ledenlijst, die alleen voor leden beschikbaar is. 
2. Voor het maken en bijhouden van een werkerslijst, een lijst met taken die een lid in de gemeente vervult. Ook deze lijst is alleen beschikbaar voor leden.  
3. Voor het vastleggen en incasseren van giften, tienden en eerstelingen. Van iedere herleidbare gift, tiende of eersteling krijgt een lid jaarlijks een kwitantie. 
4. Voor het toesturen van gegevens van een huiskring waarbij u bent ingedeeld. 
5. Voor het toesturen van gegevens van een cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven of een activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld. 
6. Voor het maken en tonen van een jaaroverzicht van activiteiten die zich in De Levensbron hebben afgespeeld, alsmede voor het vastleggen en verspreiden van opdraag- en doopdiensten, huwelijksinzegeningen e.a. gebeurtenissen die door of namens De Levensbron zijn georganiseerd. 
7. Voor het aandacht geven aan verjaardagen en/of huwelijksjubilea. 
8. Om kinderen bij de crèche, Go Kidz of tienergroep te verzorgen c.q. te ondersteunen. 
9. Voor het plannen van roosters voor de diverse doelgroepen zoals zang, ordedienst, et cetera. 
 
Beveiliging, gebruik en verwijdering 
Door toepassing van technische en organisatorische maatregelen garandeert De Levensbron een passend beschermingsniveau van de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens tegen toegang door onbevoegden en tegen oneigenlijk gebruik.  
 
Medewerkers van De Levensbron hebben alleen toegang tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitoefenen van de ta(a)k(en) van die medewerker en alleen voor de eerder genoemde doeleinden.  
 
Iedere medewerker is verplicht om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
 
Persoonsgegevens worden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit overgedragen aan derden.  
 
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor deze verzameld zijn.  
 
Er worden geen persoonsgegevens vermeld op onze site http://www.delevensbron.net.  
 
Bij opzegging van het lidmaatschap zullen al uw gegevens, zo spoedig als mogelijk, worden verwijderd. U wordt hierover binnen uiterlijk 30 dagen na opzegging geïnformeerd.  
 
Uw rechten 
U hebt het recht een verzoek in te dienen voor het inzien, aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens.  
 
Een verzoek om inzage, aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens, zal door De Levensbron altijd worden ingewilligd tenzij uw persoonsgegevens om administratieve of wettelijke redenen door ons bewaard moeten worden. U wordt hierover binnen uiterlijk 30 dagen geïnformeerd.  
 
Verzoeken kunnen bij voorkeur per e-mail, maar ook schriftelijk, worden ingediend.  
email: info@delevensbron.net  
Postadres: De Levensbron, Tolberterstraat 12a 9351BG, Leek, Nederland.  
NB: Verzoeken kunnen niet telefonisch worden gedaan. U ontvangt van ons zo spoedig mogelijk, doch binnen uiterlijk 30 dagen antwoord.  
 
Klachten 
Klachten over de verzameling en verwerking van uw gegevens kunt u op dezelfde wijze als hierboven omschreven bij De Levensbron indienen. U ontvangt van ons zo spoedig mogelijk, doch binnen uiterlijk 30 dagen antwoord.